slevy na potraviny, otevíráme levný obchod s potravinami Praha

Informace o zpracování osobních údajů

1. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů, které jste sdělil/a nebo jinak zpřístupnil/a společnosti RJ FOOD s.r.o., se sídlem 

Novodvorská 434/149, Lhotka, 142 00 Praha, IČ 09526781, zapsané v obchodním rejstříku , C 304769 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), a to: a) Vašeho jména a příjmení,b) Vaší e-mailové adresy, c) Vašeho telefonního čísla, d) Identifikace každého zboží či služby, které jste si objednal/a u Společnosti a identifikace každého objednaného zboží či služby, které jste od Společnosti i reálně převzal/a (zboží) nebo Vám byla reálně poskytnuta (služba), 

2. Zaškrtnutím políčka umístěného u odkazu na tento dokument, které se nachází na webových stránkách www.potravinyvakci.cz, udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů podle čl. 1 písm. a) až i) tohoto dokumentu pro marketingové a reklamní účely Společnosti (zejména nabízení nového zboží a služeb a akčních nabídek prostřednictvím elektronických prostředků či newsletterů) s tím, že Společnost výslovně upozorňuje, že tento souhlas nejste povinen/povinna udělit a neudělení souhlasu nijak nebrání uzavření jakékoliv smlouvy se Společností. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 25 let od jeho udělení; tímto není nijak dotčeno Vaše právo odvolat souhlas se zpracováním podle čl. 3 tohto dokumentu.

6. Jako subjekt osobních údajů máte právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a (všeobecně) máte právo znát i následující informace (které Vám Společnost ve vztahu k ní realizovanému zpracovávání Vašich osobních údajů již poskytla zejména v čl. 5 tohto dokumentu) : a) účely zpracování, b) kategorie dotčených osobních údajů, c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, e) existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování, f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů, g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů, h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás jako subjekt údajů, i) pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte jako subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předání.

10. Ustanovení čl. 9 tohoto dokumentu se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým vy eventuálně byla Společnost pověřena, c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR, d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních naroků.

14. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

18. Zároveň prohlašujete, že osobní údaje, které jste Společnosti poskytl/a, jsou pravdivé a byly poskynuty svobodně.